Kuba Werłos


O trzech złożonościach


Proste

vs

skomplikowane


          <?php
          function getTheAnswer()
          {
            return 42;
          }
        

          <?php
          foreach ($valuesToPercentagesArray as $columnName => $sortOrder) {
            foreach ($data as &$record) {
              $values = $record[$columnName];
              if ($values) {
                $lookup = [];
                foreach(explode(',', $values) as $v) {
                  if (!empty($v)) {
                    if (!isset($lookup[$v])) {
                      $lookup[$v] = 1;
                    } else {
                      $lookup[$v]++;
                    }
                  }
                }
              }
            }
          }
        

Jak to zmierzyć? • statyczna analiza kodu
 • dług techniczny
 • testy

ZŁOŻONOŚĆ

Złożoność cyklomatyczna

(cyclomatic complexity)


          <?php
          function foo(int $x, int $y): void {
            if ($x > 10) {
              echo 1;
            } else {
              echo 2;
            }

            if ($x > $y) {
              echo 3;
            } else {
              echo 4;
            }
          }
        

Złożoność cyklomatyczna


Thomas J. McCabe, Sr.

1976

 • 1—10: kod dość prosty, nieznaczne ryzyko
 • 11—20: kod złożony, ryzyko na średnim poziomie
 • 21—50: kod bardzo złożony, wysokie ryzyko
 • powyżej 50: kod niestabilny, bardzo wysoki poziom ryzyka

Złożoność cyklomatyczna


Narzędzia


PHP Mess Detector
phpmd/phpmd


          <rule ref='rulesets/codesize.xml/CyclomaticComplexity'>
            <properties>
              <property name='reportLevel' value='10' />
            </properties>
          </rule>
        

Złożoność cyklomatyczna


WP_Query::get_posts

Jaka jest złożoność tej metody?


304 (6.0.2)

321 (master)

Złożoność poznawcza

(cognitive complexity)

Podstawowe zasady:

 • Ignorujemy struktury, które pozwalają na czytelne skrócenie wielu instrukcji w jedno
 • Zwiększamy (dodajemy 1) za każdą przerwę w liniowym przepływie kodu
 • Zwiększamy gdy struktury przerywające przepływ są zagnieżdżone

Złożoność poznawcza

(cognitive complexity)


          <?php
          function sumOfPrimes($max) {
            $sum = 0;
            for ($i = 1; $i < $max; ++$i) {  // +1
              for ($j = 2; $j < $i; ++$j) { // +2
                if ($i % $j === 0) {    // +3
                  continue 2;      // +1
                }
              }

              $sum += $i;
            }

            return $sum;
          }
        

Złożoność poznawcza

Cognitive complexity

Narzędzia

 • SonarQube: Cognitive Complexity of functions should not be too high
 • rarst/phpcs-cognitive-complexity
 • symplify/phpstan-rules — CognitiveComplexity

          includes:
           - vendor/(...)/cognitive-complexity-services.neon
          services:
           - class: Symplify\(...)\FunctionLikeCognitiveComplexityRule
            tags: [phpstan.rules.rule]
            arguments:
             maxMethodCognitiveComplexity: 10
        

Złożoność poznawcza


WP_Query::get_posts

Jaka jest złożoność tej metody?


567 (6.0.2)

599 (master)

Złożoność obliczeniowa

(computational complexity)

czasowa lub pamięciowa


Notacja dużego Ο

(asymptotyczne tempo wzrostu)

Złożoność obliczeniowa


Ο(1)          <?php

          function nthElement(array $array, int $index): mixed
          {
            return $array[$index];
          }
        

Złożoność obliczeniowa


Ο(n)          <?php

          function sumElements(array $array): float|int
          {
            return \array_sum($array);
          }
        

Złożoność obliczeniowa


Ο(n^2)


          <?php

          function hasDuplicates(array $array): bool
          {
            foreach ($array as $x) {
              foreach ($array as $y) {
                if ($x === $y) {
                  return true;
                }
              }
            }

            return false;
          }
        

Złożoność obliczeniowa


Ο(log n)


          <?php
          function findElement(array $array, mixed $value): bool
          {
            return findInRange($array, $value, 0, \count($array) - 1);
          }
          function findInRange(array $array, mixed $v, int $from, int $to)
          {
            if ($from === $to) {
              return $v === $array[$from];
            }
            $half = (int) (($to - $from) / 2);
            return $v < $array[$half]
              ? findInRange($array, $v, $from, $half)
              : findInRange($array, $v, $half, $to);
          }

        

Złożoność obliczeniowa


Ο(n log n)          <?php

          function quicksort(array $array): float|int
          {
            return \sort($array);
          }
        

Złożoność obliczeniowa


Ο(n^c)

c > 1


Czas wielomianowy

Np. naiwne rozwiązanie równania z c zmiennymi z rozwiązaniami mniejszymi od n.

5x + 42y + 7z = 106

Złożoność obliczeniowa


Ο(2^n)          <?php

          function fibonacci(int $n): int
          {
            if ($n > 2) {
              return fibonacci($n - 1) + fibonacci($n - 2);
            }

            return 1;
          }
        

Złożoność obliczeniowa


Ο(n!)          <?php

          function getPermutations(string $s): array
          {
            // ...
          }
        

Złożoność obliczeniowa


Narzędzia


Problem stopu

Alan Turing udowodnił w 1936 roku,
że nie może istnieć ogólny algorytm
do rozstrzygnięcia problemu zatrzymania
dla wszystkich możliwych danych wejściowych.

Pytania?

Dziękuję za uwagę


werlos@gmail.com


GitHubkubawerlosGitter

https://kubawerlos.github.io/slides