Kuba Werłos


Wprowadzenie do

PHPUnit


Matic Services
Hubranch

Po co piszemy testy automatyczne?


 • Ułatwiają utrzymywanie kodu.
 • Ułatwiają tworzenie nowych funkcjonalności.
 • Jesteśmy pewni czy nasz kod działa tak jak tego oczekujemy.
 • Stworzone przed implementacją pozwalają na szybsze uzyskanie poprawnej implementacji.
 • Pozwalają na bezpieczne optymalizowanie i refaktoryzację kodu.
 • Ułatwiają wdrożenie nowej osoby do zespołu.

Given–When–Then

to styl pisania przypadków testowych.

 • Given: aplikacja jest w danym kontekście.
 • When: gdy następuje akcja testowa.
 • Then: wtedy powinny wystąpić pewne obserwowalne rezultaty.

Przykład:

 • Given there are 20 cucumbers
 • When I eat 5 cucumbers
 • Then I should have 15 cucumbers

PHPUnit

to narzędzie do pisania testów jednostkowych automatycznych.


Autorem jest Sebastian Bergmann i kontrybutorzy.


Pierwsza wersja została wydana w 2004 roku.


Według packagist.org został zainstalowany 117 milionów razy.

Instalacja

Jako zależność projektu:


              composer require --dev phpunit/phpunit
              ./vendor/bin/phpunit --version
            

(lokalnie lub globalnie)


Ściągając plik PHAR:


              wget https://phar.phpunit.de/phpunit-8.0.phar
              php phpunit-8.0.phar --version
            

Wersje


PHPUnit PHP
^4.0 5.3+
^5.0 5.6+
^6.0 7.0+
^7.0 7.1+
^8.0 7.2+

Statystyki

PHPUnit repo stats

Konfiguracja

phpunit.xml[.dist]

            <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
            <phpunit xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
                 xsi:noNamespaceSchemaLocation='vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd'
                 verbose='true'
            >

              <testsuites>
                <testsuite name='all'>
                  <directory>tests</directory>
                </testsuite>
              </testsuites>

            </phpunit>
          

Konfiguracja            <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
            <phpunit backupGlobals='false'
                 bootstrap='./vendor/autoload.php'
                 cacheResult='true'
                 cacheResultFile='.phpunit.result.cache'
                 columns='80'
                 enforceTimeLimit='false'
                 executionOrder='default'
                 forceCoversAnnotation='false'
                 processIsolation='false'
                 stopOnFailure='false'
            >
            </phpunit>
          

Korzystanie

 • Uruchomienie z podaniem pliku konfiguracyjnego:
  
                  phpunit -c tests/configuration-for-ci-server.xml
                
 • Tylko jeden zestawu testów:
  
                  phpunit --testsuite Unit
                
 • Testy z danej ścieżki:
  
                  phpunit tests/MyModule/MyFeatureTest.php
                
 • Pojedynczy test:
  
                  phpunit tests/MyFeatureTest.php --filter testSomething
                

Budowa testu

Nazwa musi zaczynać się od „test” lub posiadać adnotację „@test”.              final class MyService
              {
                public function getName() { /* ... */ }
                public function getCalculation() { /* ... */ }
              }
            

Budowa testu


            final class MyServiceTest extends TestCase
            {
              public function testGetName() { /* ... */ }
              public function testGetCalculation() { /* ... */ }
            }
          

            final class MyServiceTest extends TestCase
            {
              /**
               * @test
               */
              public function getName() { /* ... */ }

              /**
               * @test
               */
              public function getCalculation() { /* ... */ }
            }
          

Budowa testu


 • Klasa z testami musi dziedziczyć po PHPUnit\Framework\TestCase.
 • Funkcja testu musi być publiczna.
 • Przydatne metody klasy PHPUnit\Framework\TestCase:
  • setUpBeforeClass – przed pierwszym testem w klasie,
  • setUp – przed każdym testem w klasie,
  • tearDown – po każdym testem w klasie,
  • tearDownAfterClass – po ostatnim teście w klasie.

Data providers            final class MyConverterTest extends TestCase
            {
              public function testEmptyInput() { /* ... */ }

              public function testNumberInput() { /* ... */ }

              public function testSingleCharacterInput() { /* ... */ }

              public function testLongStringInput() { /* ... */ }
            }
          

Data providers


            final class MyConverterTest extends TestCase
            {
              /**
               * @dataProvider provideConversionCases
               */
              public function testConversion($expected, $input) { /* ... */ }

              public function provideConversionCases()
              {
                return [
                  'empty input' => [ /* ... */ ],
                  'number input' => [ /* ... */ ],
                  'single character input' => [ /* ... */ ],
                  'long string input' => [ /* ... */ ],
                ];
              }
            }
          

Asercje


PHPUnit posiada ponad 100 asercji, między innymi:

 • assertTrue
 • assertFalse
 • assertSame
 • assertGreaterThanOrEqual
 • assertContainsOnlyInstancesOf
 • assertJsonStringEqualsJsonFile
 • ...

Asercje            final class MyServiceTest extends TestCase
            {
              public function testSomething()
              {
                /* ... */

                $this->assertTrue($value);
                static::assertTrue($value);
                Assert::assertTrue($value);
                assertTrue($value);
              }
            }
          

Asercje


            final class MyServiceTest extends TestCase
            {
              public function testSomething1()
              {
                /* ... */

                $this->assertSame($expected, $actual, 'Values are different');
              }

              public function testSomething2()
              {
                /* ... */

                $this->assertJsonStringEqualsJsonFile($expected, $actual);
              }
            }
          

Testowanie wyjątków


              final class MyServiceTest extends TestCase
              {
                public function testInvalidType()
                {
                  $service = new MyService();

                  $this->expectException(CustomException::class);
                  $this->expectExceptionCode(418);
                  $this->expectExceptionMessage('Not allowed type');

                  $service->convert(-10);
                }
              }
            

Makiety

(ang. test doubles)


Używamy ich zamiast prawdziwego obiektu podczas testów.


Wyróżniamy 5 typów.

Dummy


Ma zastosowanie gdy od obiektu nie oczekujemy niczego.
Zazwyczaj jest używany do uzupełnienia list argumentów.            $this->createMock(LoggerInterface::class);
          

Stub


Używany jest wtedy gdy potrzebujemy konkretnych wartości dla testu.            $animal = $this->createMock(Animal::class);
            $animal
              ->method('numberOfLegs')
              ->willReturn(100);
          

Fake

Posiada działającą implementację, zwykle uproszczoną w celu uniknięcia efektów ubocznych (np. InMemoryTestDatabase).


            $fruit = $this->createMock(FruitInterface::class);
            $fruit->method('getColour')
              ->willReturnCallback(function ($fruit) {
                $colours = ['apple' => 'red', 'banana' => 'yellow'];
                if (isset($colours[$fruit])) {
                  return $colours[$fruit];
                }
                return 'unknown';
              });
          

Spy

Używany gdy potrzebujemy zebrać informacje co się dzieje
z makietą podczas testu.


            $sentMessages = [];

            $logger = $this->createMock(MessageSender::class);
            $logger->method('send')
              ->willReturnCallback(function ($message) use (&$sentMessages) {
                $sentMessages[] = $message;
              });
          

Mock

Oprócz tego co robią poprzednie makiety dodatkowo określa oczekiwania przed wykonaniem testu.            $animal = $this->createMock(Animal::class);
            $animal
              ->expects($this->once())
              ->method('feed')
              ->with('Meat');
          

Makiety


Makieta zwracająca makietę najprawdopodobniej wskazuje,
że zależności nie są prawidłowo zdefiniowane
(Prawo Demeter).


Słowo „mock” w kontekście PHPUnit oznacza makietę
i tylko od nas zależy jak jej użyjemy.

Co testujemy?


Poprawne rezultaty


              $validator = new Validator();

              assertTrue($validator->isValid('fineValue'));
              assertFalse($validator->isValid('invalidValue'));
            

Co testujemy?


Niezmienniki – struktura


              $shoppingCart = new ShoppingCart();

              $shoppingCart->addProduct(new Product('book'), 1);
              $shoppingCart->addProduct(new Product('game'), 1);

              $productsList = $shoppingCart->getProductsList();
              assertEquals(new Product('book'), productsList->getAtPosition(1));
              assertEquals(new Product('game'), $productsList->getAtPosition(2));
            

Co testujemy?


Niezmienniki – logika


              $shoppingCart = new ShoppingCart();

              $shoppingCart->addProduct(new Product('book'), 2);
              $shoppingCart->addProduct(new Product('book'), 4);

              assertSame(6, $shoppingCart->getProductQuantity(new Product('book'));
            

Co testujemy?


Warunki brzegowe


              assertFalse(DateService::isWorkingDay(false));
            

Co testujemy?


Warunki brzegowe – zgodność z oczekiwanym formatem


              $nameForEmailExtractor = new NameForEmailExtractor();

              expectException(InvalidEmailException::class);

              $nameForEmailExtractor->extract('jan.kowalski!example.com');
            

Co testujemy?


Warunki brzegowe – czy wartość należy do określonego przedziału


              expectException(InvalidLatitudeException::class);

              $latitude = new Latitude(90.5);
            

Pokrycie kodu


 • Pokrycie kodu (ang. code coverage) to raport który pokazuje,
  co zostało przetestowane.
 • Aby stworzyć raport pokrycia kodu należy mieć skonfigurowany Xdebug, PHPDBG lub PCOV.
 • Należy pamiętać, że liczenie pokrycia kodu jest kosztowne – potrafi kilkukrotnie wydłużyć czas wykonywania się testów.

Pokrycie kodu


            <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
            <phpunit>
              <filter>
                <whitelist>
                  <directory>./src</directory>
                </whitelist>
              </filter>
              <testsuites>
                <testsuite name='coverage'>
                  <directory>./tests</directory>
                  <exclude>./tests/Functional</exclude>
                </testsuite>
              </testsuites>
              <logging>
                <log type='coverage-html' target='var/test-report' />
                <log type='coverage-text' target='php://stdout' showOnlySummary='true' />
              </logging>
            </phpunit>
          

Pokrycie kodu


            $ ./vendor/bin/phpunit
            PHPUnit 8.0.5 by Sebastian Bergmann and contributors.
            Runtime: PHP 7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1
            Time: 42.38 seconds, Memory: 206.50 MB
            Tests: 13849, Assertions: 398464.
          

            $ ./vendor/bin/phpunit
            Runtime: PHP 7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1 with Xdebug 2.7.0
            Time: 39.61 minutes, Memory: 318.50 MB
            Code Coverage: 79.61%
          

            $ phpdbg -qrr ./vendor/bin/phpunit
            Runtime: PHPDBG 7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1
            Time: 4.54 minutes, Memory: 432.50 MB
            Code Coverage: 79.16%
          

            $ ./vendor/bin/phpunit
            Runtime: PHP 7.3.3-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1 with PCOV 1.0.0
            Time: 1.46 minutes, Memory: 342.50 MB
            Code Coverage: 89.73%
          

Dobre praktyki


 • Używajmy najbardziej szczegółowych asercji
 • zamiast:
  
                  assertTrue(empty($value));
                  assertTrue(file_exists($file));
                
 • czytelniej jest zastosować:
  
                  assertEmpty($value);
                  assertFileExists($file);
                

Dobre praktyki


 • Używajmy assertSame zamiast assertEquals.
 • Bądźmy świadomi bezużytecznych testów (beStrictAboutTestsThatDoNotTestAnything).
 • Poprawnie nazywajmy klasy testowe (Foo.php → FooTest.php).
 • Utrzymujmy tą samą strukturę katalogów i plików dla testów oraz testowanego kodu.

Dobre praktyki

 • Używajmy adnotacji @covers przy wyliczaniu pokrycia kodu.

            /**
             * @covers \MyProject\MyService
             */
            final class MyServiceTest extends TestCase
            {
              /* ... */
            }
            

            /**
             * @coversNothing
             */
            final class MyFunctionalTest extends TestCase
            {
              /* ... */
            }
            

Dobre praktyki


 • Unikajmy – trudnej do powtórzenia – nieprzewidywalności:
  
                  public function testSomethingWithCurrentTime()
                  {
                    // poniższa wartość jest przypadkowa
                    $timestamp = time();
                  }
                
  
                  public function testSomethingWithFixedDate() {
                    // poniżej będzie zawsze ten sam dzień
                    $date = date_create_from_format('j-M-Y', '26-Mar-2019');
                  };
                

Piszmy testowalny kod!


Pomocne narzędzia


 • Prophecy (“If I were to create a new mocking framework today it would probably look a lot like Prophecy”).
 • ParaTest – pozwala zrównoleglić uruchamianie testów.
 • phpunit-speedtrap – pozwala migrować testy do nowszej wersji PHPUnit-a.
 • php-invoker – pozwala wymusić limit czasu na test.
 • PHP-Mock – pomocne gdy musimy mockować natywne funkcję PHP.
 • PHP CS Fixer – pozwala migrować testy do nowszej wersji PHPUnit-a.

Pytania?

Dziękuję za uwagę


werlos@gmail.com


kubawerlos

https://kubawerlos.github.io/slides